Tūrisms

Jautā pašvaldībai

Jautājumi un atbildes

Jautājumi
 • Zaļā zona

  Jans

  20.09.2017

  Labdien! Vai nebūtu smuki attīrīt vietu pie glābšanas stacijas, lai labāk redzētu jūru? Nepaies ne pāris gadi, kad viss jau būs aizaudzis.

  Ja ir domāta glābšanas stacija,kas atrodas posmā starp stāvvietām “Rūķīši” un “Koklītes”, tad tā, kā arī tai piegulošā teritorija ir privātīpašums. Pašvaldībai nav tiesību, kā arī pienākums sakārtot vai apkopt tai nepiederošu īpašumu.

 • Cits

  Everests

  20.09.2017

  Labdien!
  Vai Saulkrastu komunālāservisa piegādātais ūdens ir drošs dzeršanai?
  Vai tiek veiktas kādas analīzes ?

  SIA “Saulkrastu komunālserviss “veic dzeramā ūdens kvalitātes kontroli (monitoringu),  kas saskaņots ar Veselības inspekciju, kā arī  veic pazemes ūdens monitoringu no urbumiem.

  Pēdējo reizi analīzes veiktas šī gada 4.septembrī, un  tās atbilst normām.Tāpat Veselības inspekcija papildus ņem neatkarīgas analīzes. 

 • Cits

  Krista

  19.09.2017

  Labdien!
  Pie mājas pieklīduši kaķēni, bez mammas. Rīgas patversmes pārpildītas un atsakās mazos pieņemt. Vēlējos noskaidrot, kur tiek nogādāti klaiņojošie suņi, kaķi, kas noķerti Saulkrastu teritorijā. Kontaktus.Paldies…

  Lūdzu uzrakstiet brīvā formā iesniegumu Saulkrastu novada domei, norādot kaķu atrašanās vietu. Iesniegumu var iesniegt personīgi Raiņa ielā 8 Klientu apkalpošanas centrā (vairāk http://saulkrasti.lv/pasvaldiba/parvaldes-strukturas-kontakti/klientu-apkalposanas-centrs/ )vai nosūtīt uz e-pastu dome@saulkrasti.lv ( iesniegumam jābūt ieskenētam ar parakstu vai arī izmantojot elektronisko parakstu). Informācija tiks nodota pašvaldības policijai, kam ir līgums ar dzīvnieku patversmi “Mežvairogi” par bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu un to aprūpes nodrošināšanu patversmē.

 • Pasākumi

  Ara

  12.09.2017

  Grību zināt, kur var iepazīties ar Saulkrastu domes lēmumiem sakarā ar nakts pasākumiem?
  Vai tiešām Saulkrastu dome izsniedz atļaujas pasākumiem, kuri traucē dienas un nakts mieru iedzīvotājiem?

  Saulkrastu novada domes Atļauju komisija pieņem lēmumus par  atļaujas izsniegšanu pasākumu rīkošanai publiskās vietās 10 (desmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas (iesnieguma paraugs pieejams Klientu apkalpošanas centrā vai arī pdf formātā pie Atļauju komisijas nolikuma (skat.2.pielikumu) http://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2016/10/Atlauju_komisijas_nolikums_KONSOLID_pec_29.03.2017.pdf;

  Citos gadījumos, proti, privātos pasākumos ir jāievēro vispārīgās normas attiecībā uz trokšņu robežlielumu pārkāpšanu.

  Ja tiek traucēts naktsmiers, lūdzu zvaniet pašvaldības policijai. Dežūrdaļas diennakts tālruņi 67142525, 25449916.

 • Cits

  Kārlis

  11.09.2017

  Labdien!

  Visi bijām liecinieki lielajam postam, ko nodarīji nesenā vētra Saulkrastos. Daudziem īpašumiem postījumi tika nodarīta, jo tiem uzkrita nevis teritorijā augoši koki, bet koki no ielas vai kaimiņu teritorijām, kuru īpašnieki neapseko augošo koku stāvokli un īpašumu kopumā.

  Vēlos jautāt vai ir kāda iespēja oficiāli vērsties pie kaimiņiem, kuru teritorijā atrodas koki, kuru nolūšanas gadījumā tiek tieši apdraudēts savs un citu kaimiņu īpašums. Lai arī koki vizuāli neuzrāda bojājumus, tomēr to novietojums zemesgabalā nav ilgstpējīgs un šādās vētrās bīstams arī kaimiņiem.

  Mēs ar citiem kaimiņiem pat būtu ar mieru sponsorēt ar koku zāģēšanu saistītos izdevumus, tomēr īpašnieks problēmu nesaskata. Tāpat kaimiņu teritorijā augošo koku dēļ katru gadu dārzs ir pilns ar lapām, lai arī mūsu teritorijā lapu koku nav. Turpretim kaimiņi par dārza estētisko stāvokli neliekas ne ziņas.

  Vai ir iespēja pie viņiem vērsties oficiāli ar prasību kokus nozāģēt?

  Koks, kurš aug kaimiņa teritorijā ir kaimiņa īpašums, līdz ar to Jums nav tiesības norādīt, ka kaimiņam rīkoties ar savu īpašumu.

  Saskaņā ar civillikumu, ja koks izstiepj savus zarus virs kaimiņa zeme, tad kaimiņš var prasīt, lai zarus apcērt līdz četri ar pusi metru augstumam no zemes, bet ja koka īpašnieks to nedara, tad viņš pats var nocirst zarus līdz minētam augstumam un paturēt sev.

  Citas attiecības un strīdi starp kaimiņiem kārtojami civiltiesiskā kārtībā.

 • Infrastruktūra

  Ieva

  06.09.2017

  Kad ir plānots nozāģēt bīstamos aizlauztos zarus no kokiem Rīgas ielā?Tie jau ir nokaltuši un draudīgi karājas virs trotuāra.

  Tā kā vētras postījumi bija apjomīgi, pašvaldības finansējums to novēršanai ir izlietots. Līdz ar to vētras postījumu seku novēršanas darbi pašlaik nenotiek. Pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli  valdībai ar lūgumu piešķirt finansējumu, lai darbus varētu pabeigt.Līdz ko finansējums tiks saņemts, darbus turpinās.  Tomēr, ja ir izveidojusies kritiska situācija, lūgums precizēt adresi, kur atrodas aizlauztie zari.

 • Infrastruktūra

  Jurijs

  05.09.2017

  Sveicināti !
  Gribētos saņemt informāciju par jauniem atsevišķi stāvošiem tualetes apkopes noteikumiem
  1. Kāda ir mazmājiņu reģistrēšanas kārtībā Saulkrastos ? Ja šie noteikumi tikai top, tad kad plānots izstrādāt šos noteikumus ?
  2. Ja es gribu nomainīt esošo risinājumu uz kaut ko modernāko ( septiķi vai bio attīrīšanas iekārtu ) vai ir kaut kādas vadlīnijas ko drīkst un nedrīkst ierīkot Saulkrastos ?
  Liels padies par atbildēm

  Saulkrastu būvvalde informē, ka pašvaldībām decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide jāuzsāk līdz 2019. gada 1. janvārim un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz. Tiks izstrādāti atbilstoši pašvaldības saistošie noteikumi, kuri pēc apstiprināšanas būs publicēti pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

  • Saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”” 152.punktu vietās, kur nav izbūvētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, individuālajās dzīvojamās mājās izbūvē hermētiskas izvedamas notekūdeņu krājtevertnes.
  • Savāktie notekūdeņi jānodod asenizatoram tik bieži, lai tie neizplūstu vidē, nesūktos augsnē u.tml.
  • Piesārņojuma nokļūšana gruntī un pazemes ūdeņos nav pieļaujama.
  • Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 248.9. punktu, līdz centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei, var ierīkot  individuālas slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas iekārtas un to slēgta tipa filtrācijas laukus. To izbūvē jāievērojo Aizsargjoslu likuma 28.panta prasības.

 • Infrastruktūra

  Rolands

  04.09.2017

  Kad tiks uzbūvēta normāla pāreja dzelzceļam Brāļu Kaudzīšu ielas turpinājumā?Tā ir nepieciešama ar kāpnēm un lenteriem dzelzceļa uzbēruma abās pusēs.Atgādinu,ka šeit ir trīsi ciematiņi un visi jau nebrauc ar auto!Pagājušajā gadā par to jau tika runāts ar domes plānotāju un Līča kungu,bet uz priekšu diemžēl nekas nevirzās.Tas būtu viens labs darbiņš no Jūsu puses iedzīvotāju labā!!!
  Kad tiks samazinātsNĪN pensionāriem,sakarā ar savāktajiem parakstiem?

  Jautājums par gājēju pārejas izbūvi ir VAS ”Latvijas Dzelzceļš” kompetencē, kā arī pašvaldībai ir jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi, lai piedalītos šādas infrastruktūras izbūvē. Uz šo brīdi nepieciešamie finanšu līdzekļi gājēju pārejas būvniecībai pašvaldībai nav pieejami. Aicinām izmantot tuvāk esošo organizēto dzelzceļa pārbrauktuvi.

  Saulkrastu novada dome augusta sēdē pieņēma saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu Saulkrastu novadā”. Noteikumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās ministrijai (VARAM) atzinuma saņemšanai. Mēneša laikā VARAM sniegs atbildi, vai saistošie noteikumi atbilst normatīvo aktu prasībām. Pēc atbildes saņemšanas noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”, kā arī www.saulkrasti.lv .

 • Infrastruktūra

  Inna

  30.08.2017

  Labdien!

  Vēlētos painteresēties, kāpēc jau trešo nedēļu BAMā (tā sauktajā “jaunajā BAMā”) nestrādā ielu apgaismojums? Pie kā Kameņu ielas iedzīvotājiem jāvēršas šajā jautājumā?

  Paldies

  Paldies par informāciju ! Vētras laikā Eglāju ielā uz laternas staba uzkrita koks, kā rezultātā izveidojies elektrolīnijas kabeļa, kas atrodas zem zemes, slēptais defekts.Šobrīd elektrolīnijas remontdarbi turpinās.

 • Infrastruktūra

  Ieva

  25.08.2017

  Vai Jūsu rīcībā ir informācija par divām lietām, vai Zvejniekciemā plānojas atvērt aptieku un arī ierīkot bankomātu? Tās ir divas ļoti svarīgas lietas, kas trūkst un ļoti daudzi zvejniekciemieši par to sūdzas. Bankomātu varētu ierīkot vai nu pie veikala Mego, vai pie Kultūras nama. Paldies jau iepriekš.

  Diemžēl pašvaldības rīcībā šādas informācijas nav. Bankomātu, aptieku, veikalu un citu pakalpojumu sniegšanas vietas izvēlas pats komersants, izvērtējot pelņas iespējas.