Aicinām piedāvāt nekustamos īpašumus Vidzemē:
– sliktā stāvoklī esošus, nolaistus un pamestus nekustamos īpašumus,
– viensētas un ēkas jebkādā tehniskā stāvoklī,
– vecas mājvietas un ēku drupas ar zemi,
– lauksaimniecības zemi un mežus labā stāvoklī,
– aizaugušas lauksaimniecības zemes, krūmājus, daļēji vai pilnībā izstrādātus mežus,
– zemi pilsētās un lauku apvidū, t.sk. bez jebkādām komunikācijām,
– jebkādus nekustamos īpašumus aizsargājamās dabas teritorijās un rezervātos, t.sk. ar apbūves u.c. ierobežojumiem,
– jūras, upju, ezeru piekrastes joslās,
– nelikvīdus zemesgabalus,
– degradētas, applūstošas vai pārpurvojušās teritorijas u.c.

Esam ieinteresēti iepazīties arī ar jebkādu citu nekustamo īpašumu piedāvājumiem Vidzemē.

Vairāk informācijas – <a href="//www.vidzemesipasumi.lv" rel="nofollow">www.vidzemesipasumi.lv</a>