Saulkrastu novada dome meklē

AKTĪVU, RADOŠU UN AIZRAUTĪGU

pašvaldības iestādes “JAUNIEŠU MĀJA” VADĪTĀJU

Galvenie amata pienākumi:

 • veicināt bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību, radīt atbilstošu vidi bērnu un jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai; nodrošināt iespējas daudzveidīgai brīvā laika pavadīšanai, t.sk. organizēt nometnes, sniegt sociālpsiholoģisko atbalstu;
 • identificēt izglītojošo, informatīvo un brīvā laika aktivitāšu nepieciešamību bērniem un jauniešiem, plānot to saturu, izvēlēties formu un metodes;
 • atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 • īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus un programmas jaunatnes politikas jomā;
 • piesaistīt finansējumu bērnu un jauniešu projektu īstenošanai un veikt projektu ieviešanu;
 • veidot sadarbību starp novada jauniešiem un citām jauniešu organizācijām;
 • izstrādāt iestādes darbību reglamentējošus normatīvos aktus, iestādes stratēģiju un darba plānu, izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā;
 • veikt budžeta plānošanu un kontroli.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā, pedagoģijā vai sociālajā pedagoģijā, vēlama apliecība par jaunatnes lietu speciālista apmācības pamatprogrammas apguvi ne mazāk kā 80 akadēmisko stundu apjomā;
 • pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā;
 • izpratne par darbu ar jaunatni, saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm;
 • pieredze darbā ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem;
 • zināšanas un praktiska pieredze projektu īstenošanā;
 • pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiskā un sistēmiskā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu, komunikācijas spēja un atbildības izjūta;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos) un spēja sazināties vismaz divās svešvalodās sarunvalodas līmenī;
 • labas datorprasmes Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);

Piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 1163 euro;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 7.marts (ieskaitot).

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Jauniešu mājas vadītāja amatu” var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski.

Pieteikumam jāsatur CV, motivācijas vēstule un redzējums par iestādes “Jauniešu māja” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 3 (trīs) gados (ne vairāk kā divas A4 formāta lappuses).

Personīgi pieteikumu iesniegt Saulkrastu novada domē 203.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā.

Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Saulkrastu novada domei, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Elektroniski uz e-pasta adresi personals@saulkrasti.lv

Konkursa nolikums