Saulkrastu novada dome meklē

RADOŠU UN ENERĢISKU

pašvaldības aģentūras “SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS”

DIREKTORU

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt aģentūras darbu, noteikt aģentūras darbības virzienus un darbības prioritātes, izstrādāt aģentūras stratēģiskās plānošanas dokumentus, iekšējos normatīvos aktus u.c. dokumentus;
 • izveidot kultūras un sporta pasākumu piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām kultūras, mākslas, tautas jaunrades, novadpētniecības un sporta jomās, un nodrošināt to īstenošanu;
 • nodrošināt vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumu sagatavošanu un norisi, finansējuma piesaisti kultūras, mākslas, novadpētniecības, mūžizglītības un sporta jomās;
 • izstrādāt un īstenot novada kultūras un sporta pasākumu koncepciju;
 • vadīt aģentūras finanšu un saimniecisko darbību, izstrādāt aģentūras budžeta projektu, kontrolēt un nodrošināt lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu, t.sk. izvērtēt fizisko un juridisko personu līdzfinansējuma pieprasījumus atbilstoši kultūras un sporta jomās atbalstāmajiem mērķiem un noteiktajām prioritātēm;
 • slēgt saimnieciskos, iepirkuma, darba līgumus u.c. līgumus aģentūras darbības nodrošināšanai;
 • nodrošināt aģentūrai nodotā pašvaldības īpašuma efektīvu izmantošanu, saglabāšanu, modernizāciju un apsaimniekošanu;
 • nodrošināt sabiedrības informētību par norisēm kultūras, mākslas, novadpētniecības, jaunatnes un sporta jomām un aktualitātēm aģentūras darbībā;
 • nodrošināt Publisko aģentūru likuma, Publisko iepirkumu likuma, Autortiesību likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma, likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” u.c. normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • pārstāvēt aģentūru pašvaldības un valsts iestādēs, sabiedriskajās organizācijās un tiesās.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība kultūras vai sporta vadībā, kultūras vai sporta menedžmentā, šīm jomām radniecīgā specialitātē;
 • zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze vadošā amatā ar kultūras vai sporta jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze;
 • zināšanas un izpratne par kultūras un sporta jomas procesiem;
 • pieredze finanšu plānošanā, projektu ieviešanā, publiskā iepirkuma organizēšanā;
 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiskā un sistēmiskā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 • datorprasmes lietotāja līmenī;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 1396 euro;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 7.marts (ieskaitot).

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz pašvaldības aģentūras direktora amatu” var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski.

Pieteikumam jāsatur CV, motivācijas vēstule un redzējums par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 5 (piecos) gados (ne vairāk kā divas A4 formāta lappuses).

Personīgi pieteikumu iesniegt Saulkrastu novada domē 203.kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā.

Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Saulkrastu novada domei, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Elektroniski uz e-pasta adresi personals@saulkrasti.lv

Konkursa nolikums