Šī gada 17. augusta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums 2018./2019.mācību gadā 10. klasi izveidot Zvejniekciema vidusskolā. Sēdē piedalījās Saulkrastu vidusskolas skolotāji, skolas vecāku padomes pārstāvji un skolēni.

Līdz šī gada 14. augustam uzņemšanai 10. klasē Saulkrastu vidusskolā bija pieteikušies 9 izglītojamie, savukārt Zvejniekciema vidusskolā -17.

Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” apakšpunktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada izglītības iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir ne mazāks par 18 vai kopējais izglītojamo skaits 10.-12.klasē ir ne mazāks par 48, likuma “Par pašvaldībām” un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas atzinumu.

Ārkārtas domes sēdes protokols un audio ieraksts būs pieejams https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/dome/domes-sedes/2018-2/