Spēcīga vidusskola ir katra novada attīstības stūrakmens. Tikai novads ar spēcīgu izglītības sistēmu spēj iesaistīt jaunas ģimenes: tas atjaunojas, šeit ikdienā uzturas jaunieši, kam veidojas cieša saikne ar novadu, un pēc studiju beigšanas viņi tajā atgriežas, veido jaunus uzņēmumus un darbavietas, kā arī ģimenes.

Pašreizējā situācija

Šobrīd novadā ir divas nelielas, bet līdzīgas vidusskolas ar analogu piedāvājumu un arī problēmām, kas rada nevajadzīgu savstarpēju konkurenci. Abās iestādēs bieži trūkst skolotāju, netiek piedāvātas padziļinātas tehnoloģiju, programmēšanas vai papildu svešvalodu apguves iespējas.

Noskaidrojot izglītojamo vēlmes un ievērojot valstī noteikto kārtību mācību plāna izveidē vidusskolas klasēs, šī gada 10. klasei netika piedāvāts apgūt, piemēram, ķīmiju kā padziļināto mācību priekšmetu, kas vēlāk liegs studēt medicīnu vai farmācīju. Ķīmija tiek piedāvāta kā pamatkursa mācību priekšmets

Taču galvenais – audzēkņu skaits, kuri mācās vidusskolā, nav pietiekams. Tas ir iemesls, ka no šī gada 1.septembra pašvaldība varētu zaudēt valsts finansējumu vidusskolas darbībai, kas būtu cēlonis pilnīgai vidējās izglītības nepieejamībai Saulkrastu novadā. Risks, ka turpmāk šeit varētu nebūt vidusskolas, ir iemesls konkrētajai izglītības reformai.

Kas ir jāpaveic?

Šobrīd uzmanība vairāk tiek koncentrēta uz izglītības pieejamību, kas noteikti ir ļoti svarīga, – attālums no mājas, darbavietas, sabiedriskā transporta sasniedzamība. Tomēr galvenajai jābūt kvalitātei. Šis jautājums ir aktuāls daudziem vecākiem– vai bērnu vēlmes un jauniešu turpmākās izglītības plāni atbilst izglītības iestādes piedāvājumam? Šobrīd komunikācija abu skolu starpā ir minimāla, ko spilgti pierāda ikgadējie neveiksmīgie 10.klases izveides risinājumi vienā vai otrā iestādē. Skolām ir vajadzīgs viens vadītājs, kurš spēj vadīt izglītības „kuģi” vienā virzienā, apvienojot kolektīvu, jo, kā zināms, šobrīd un arī turpmāk trūks pedagogu, it īpaši speciālajos mācību priekšmetos. Ir nepieciešams vadītājs ar stratēģisku redzējumu par to, kādus mācību priekšmetus un kurā skolā mācīt padziļināti. Mēs vēlamies, lai mūsu novada vidusskolā mācītos šeit piedāvātās kvalitātes, gaisotnes, kā arī augsti kvalificētu pasniedzēju, labu telpu un aprīkotu laboratoriju dēļ.

Šobrīd paveiktais

Ir pieņemts lēmums par vienas vidusskolas veidošanu ar nosaukumu „Vidzemes jūrmalas vidusskola” un vienu direktoru tajā. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem dome ir pieņēmusi konceptuālu lēmumu un sagatavojusi nepieciešamos dokumentus, kas ir nosūtīti Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM). IZM tos izskatīs, un, ja tiks saņemts akcepts, izglītības reforma Saulkrastu novadā tiks turpināta.


Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas šogad mainīsies skolēniem un vecākiem?

1. līdz 6.klašu audzēkņiem izglītība turpmāk noteikti tiks piedāvāta tuvāk mājām: šīs klases būs gan Saulkrastos, gan Zvejniekciemā. Arī 7. līdz 9. klašu skolēni šobrīd turpinās mācīties un apmeklēt pulciņus ierastajās vietās. Tomēr jau no 7.klases, kad sākas speciālo mācību priekšmetu apguve, tiks mērķtiecīgi un kompleksi apzinātas jauniešu vēlmes, iespējas un pieejamo telpu resursi, piedāvājot nepieciešamo mācību priekšmetu padziļinātu apguvi un sagatavojot noteiktu izglītības piedāvājumu vidusskolai– gan dabaszinātņu, gan humanitārajam virzienam, sniedzot iespējas jauniešiem turpināt mācības mūsu vidusskolā.

Kas šogad mainīsies skolotājiem?

Visi pedagogi saglabās savas darba vietas. Jaunais direktors tiks izvēlēts konkursa kārtībā. Konkursa komisijā būs profesionāļi, kā arī viens vecāku pārstāvis.

Kā tika nolemts, ka tieši šāda reorganizācija ir labākais modelis mūsu novadam?

Ir iespējami trīs modeļi:

  1. Viena vidusskola un viena pamatskola.
  2. Divas pamatskolas.
  3. Viena vidusskola.

Viena vidusskola un viena pamatskola ir modelis, kas novadā pastāvēja līdz šim. Tomēr pēdējos piecos gados netiek izpildīts kritērijs par audzēkņu skaitu vidusskolas posmā. Tas ir pierādījums, ka šis modelis nav efektīvs.

Tika izskatīts variants par divām pamatskolām. Diskusijās skolēniem, pedagogiem un vecākiem tika uzdots jautājums: „Vai vidusskola novadā vispār ir nepieciešama?” Visas trīs mērķa grupas, vairāk nekā 90%, atbildēja, ka vidusskola Saulkrastu novadā IR nepieciešama. Tas nozīmē, ka vispiemērotākais Saulkrastu novadam ir trešais modelis– viena vidusskola.

Ar ko tika diskutēts pirms šāda lēmuma pieņešanas?

Visas sarunas sākās aprīlī ar abu vidusskolu vadību. Vecākiem bija iespēja izteikties „Edurio” aptaujā– atsaucība bija negaidīti liela. Tai sekoja publiskās diskusijas– divreizējas pārrunas ar vecākiem un pedagogiem. Tika saņemtas arī individuālas vēstules, pēc pašu iniciatīvas notikušas grupu sazvanīšanās ar vecākiem. Par nozares politikas jautājumiem Zvejniekciema vidusskolas akreditācijas pagarināšanas nepieciešamības dēļ jau septembrī par šādu reorganizāciju notikusi saruna ar IZM. Kā arī visbeidzot tika uzrunāti profesionāļi, kuri bijuši iesaistīti diskusijās par novada izglītības stratēģiju 2015.–2016.gadā. Būtiski, ka diskusijas atklāja: tieši šim modelim bija jābūt ietvertam izglītības stratēģijā, taču toreiz trūka vienprātības.

Turpmāk visas aktualitātes par izglītības reformas jautājumiem vienkopus būs iespējams apskatīt speciāli tam izveidotajā mājas lapas sadaļā:
www.saulkrasti.lv –> IZGLĪTĪBA –> Aktualitātes par izglītības reformu novadā