Maija beigās svinīgā sarīkojumā Saulkrastu novada dome sveica pašvaldības izglītības iestāžu skolēnus, pasniedzot Atzinības rakstus un naudas balvas par izciliem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, mūzikas un mākslas konkursos valsts un starptautiskā mērogā šajā mācību gadā.

Saulkrastu novada dome pateicās skolēnu vecākiem un pedagogiem par kopīgo darbu, īpašu paldies sakot Saulkrastu vidusskolas skolotājām: Ilonai Trezunei, Rutai Grabčikai, Andai Zirnei, Inesei Bajorei, Alisai Vedjaševai, Inesei Petrošinai un Janai Plankājai; Zvejniekciema vidusskolas skolotājām: Svetlanai Grubei un Valdai Tinkusai; Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem: Rasai Grāmatiņai, Mārai Alenai, Tamārai Āriņai, Beatai Gekai un Miervaldim Lejam. Tāpat paldies skolu direktoriem Veltai Kalnakārklei, Ievai Lazdauskai un Andrim Dulpiņam.

Pasākuma fotogalerija apskatāma www.saulkrsati.lv. sadaļā Galerijas.