Sākot ar š.g. 1. februāri stājies spēkā jauns kompensācijas apmērs pašvaldības un privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, Saulkrastu novada dome ir noteikusi šādas vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai: vecumā no pusotra gada līdz 4 gadiem 206,36 eiro mēnesī, savukārt īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – 144,22 eiro mēnesī.

Detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām pirmsskolas audzēknim atbilstoši MK noteikumiem Nr.709