Sākot ar šī gada 1. janvāri, stājas spēkā Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu stipendiju piešķiršanas nolikums, kas tika apstiprināts 2017. gada 29. novembra Saulkrastu novada domes sēdē.

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir stipendijas Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem. Ja skolēnam visos mācību priekšmetos gala vērtējums ir 8 (astoņas) balles vai augstāks, skolēns aktīvi piedalās skolas pašpārvaldē, iesaistās ārpusskolas pasākumos, Saulkrastu novada tēla popularizēšanā un skolēnam nav neattaisnotu kavējumu un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu vai citu administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus izglītības iestādes, tad viņam var piešķirt stipendiju 25,00 eiro mēnesī. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt skolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt skolēnu centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai.