Saulkrastu novada pašvaldība saņēmusi 4 jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Pateicamies visiem, kuri ir gatavi jauniešus atbalstīt!

Atbalstīti 3 jauniešu iniciatīvu projekti:

Projekta nosaukums

Projekta īstenotājs

Projekta īstenošanas laiks

RADĪT – MOTIVĒT – MĀCĪTIES

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs”

01.08.2020.-31.12.2020.

reStarts

Biedrība “DUEsport”

15.08.2020.-30.01.2021.

Saulkrastu aktivitāšu cikls “Uz pareizām sliedēm”

Biedrība “Rīgas Vācu kultūras biedrība”

01.12.2020.-30.05.2021.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Jaunatnes iniciatīvu projekti 100 % tiek finansēti no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem, katram projektam paredzot 4600.00 EUR.