Lai kopīgi plānotu piekrastes attīstību ilgtermiņā, ar 2015.gada 16. oktobri ir uzsākta publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakcijai ( turpmāk tekstā - Tematiskais plānojums ).

 

Tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam. Tas tiek izstrādāts, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011. – 2017.g. noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus un uzdevumus un sekmētu investīciju piesaisti publiskās infrastruktūras attīstībai 17 piekrastes pašvaldībās, kas robežojas ar jūru: četrās republikas pilsētās (Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā un Rīgā) un 13 novadu teritoriālajās vienībās (Pāvilostas, Rojas, Mērsraga, Carnikavas, Saulkrastu, Salacgrīvas novados, Rucavas novada Rucavas pagasta, Nīcas novada Nīcas pagasta, Grobiņas novada Medzes pagasta, Ventspils novada Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagastos, Dundagas novada Kolkas pagasta, Engures novada Engures un Lapmežciema pagastos, Limbažu novada Skultes pagastā).

 

Tematiskā plānojuma izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga, tālrunis 66016733, http://www.varam.gov.lv sadarbībā ar SIA „Grupa93″, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043,http://www.grupa93.lv.

 

Tematiskā plānojuma un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana ilgs līdz 2015. gada 25.novembrim.

 

Ar apspriešanai nodotajiem materiāliem var iepazīties:

– VARAM tīmekļa vietnē:http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_aps/

– SIA „Grupa93″:http://www.grupa93.lv/piekraste

 

Apspriešanas ietvaros notiks četras reģionālajās publiskās apspriešanas sanāksmēs:

– 27. oktobrī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē, Rožu iela 6, Liepāja;

– 28. oktobrī plkst. 11:00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu iela 2, Ventspils;

– 3. novembrī plkst. 11:00 Jūrmalas pilsētas domes Mazajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala;

5. novembrī plkst. 16:00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

Publiskajā apspriešanā plānots pārrunāt piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla, prioritāri attīstāmo vietu, pašvaldību, institūciju un sabiedrības interešu saskares un starpinstitucionālās sadarbības jautājumus.

 

Papildus informācijai:

– VARAM pārstāvis Mārtiņš Grels, e-pasts [email protected], tālr. 66016733,

– SIA Grupa93 pārstāve Sarmīte Lesiņa, e-pasts – [email protected], mob. tālr. 29171134.

 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu lūdzam sniegt līdz 2015. gada 25.novembrim elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3, vai sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV – 1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

 

Piekrastes plānojuma projekta izstrādes tiek finansēta no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) 4.aktivitātes „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” līdzekļiem. Plašākas informācija pieejama: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=18794