Lai varētu īstenot lēmumu turpināt teritoriālo reformu, Ministrija aicina Ādažu novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Saulkrastu novada un Sējas novada domes deputātus uz konsultācijām par Ādažu novada apvienoto administratīvo teritoriju.

Vēršam uzmanību, ka konsultācijas notiks 2019. gada 25. jūlijā plkst. 15.00 Ādažu novada domē (Ceriņu zālē) Gaujas ielā 33a, Ādažos.

Darba kārtībā paredzēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces ziņojums par administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu (20 minūtes), eksperta ziņojums par administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskajiem aspektiem (20 minūtes) un diskusija ar pašvaldību domju deputātiem, lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Saeima šā gada 21. marta sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Vienlaikus Saeimas lēmumā uzdots Ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām (saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu) izstrādāt un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniegt Saeimā attiecīgu likumprojektu.

Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē izskatīja informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (prot. Nr. 23, 24.§) un nolēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – Ministrija) uzdot organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli. Minētais ziņojums atrodams Ministru kabineta tīmekļa vietnē:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472896&mode=mk&date=2019-05-14