Š.g. 21. janvārī plkst. 11:00 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, notiks jūras telpiskā plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

 

Saulkrastu sanāksmes mērķis ir iepazīstināt ar jūras telpisko plānojumu un tā ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu, kā arī uzklausīt dalībnieku viedokli, priekšlikumus un komentārus, lai turpinātu plānojuma pilnveidi un to sagatavotu apstiprināšanai Ministru kabinetā. Aicinām visus interesentus reģistrēties uz sanāksmi, izmantojot tiešsaistes formu http://tinyurl.com/zeerou6 vai pa telefonu 6735 7560.

 

Jūras telpiskā plānojuma galvenais mērķis ir līdzsvarota jūras telpas izmantošana, kas sekmē piekrastes iedzīvotāju labklājību, dzīvotspējīgu jūras ekosistēmu, kā arī ar jūru saistīto nozaru ekonomisko izaugsmi.

 

Plānojumam ir 4 daļas: paskaidrojuma raksts, stratēģiskā daļa, jūras atļautās izmantošanas pamatojums, kā arī grafiskā daļa jeb kartes; tāpat arī izstrādāts Vides pārskata projekts. Ar tiem var iepazīties mājaslapā www.jurasplanojums.net, sadaļā JTP 1. redakcija.

 

Jūras telpiskā plānojuma izstrāde Latvijas teritoriālajiem un Ekskluzīvās Ekonomiskās Zonas ūdeņiem tika uzsākta jau pērn, iesaistot dažādu nozaru ekspertus un sabiedrības grupu pārstāvjus.

 

Izstrādes gaitā tika novērtētas vides un dabas vērtības, dabas resursi, saimnieciskā darbība, dabas procesi un sociālekonomiskās attīstības tendences. Tāpat tika sagatavoti vairāki iespējamie jūras izmantošanas scenāriji, ko izvērtēja dažādas iesaistītās puses, un izstrādāts jūras telpas atļautās izmantošanas zonējums, kas piedāvā piemērotākos jūras telpas atļautās izmantošanas risinājumus un nosacījumus.

 

Jūras telpisko plānojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā izstrādā Baltijas Vides Forums, piesaistot ekspertus no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Jūras administrācijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas.