Lai nodrošinātu iespēju iegūt darba prasmes un iemaņas, kā arī sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, Saulkrastu novada domes aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļā izveidot četras pagaidu amata vietas, uz kurām var pieteikties jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem.

Laika posmā no 5.jūnija līdz 25.augustam kopumā varēs strādāt 16 jaunieši, katrs divas nedēļas četras stundas dienā. Atalgojums ir noteikts 125 eiro apmērā, tajā skaitā darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Plānots, ka bērni strādās labiekārtošanas darbus – uzkops laukumus un skvērus, stādīs un kops ziedus un augus.

Jauniešiem, kuri vēlas pretendēt uz šīm darba vietām, jābūt vispārējo pamatskolu vai vidusskolu skolēniem, kā arī jābūt deklarētiem Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

Darba vietas prioritāri tiks nodrošinātas sociāli mazaizsargāto – trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu – ģimeņu bērniem. Pārējiem darba vietas būs pieejamas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Lai pieteiktos darbam vasaras periodā, skolēniem līdz š.g. 26.maijam aizpildīta pieteikuma anketa jāiesniedz Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 8 Saulkrastu novada domes darba laikā. Pieteikuma anketa pieejama Klientu apkalpošanas centrā un ŠEIT.

Vēršam uzmanību:

  1. kopā ar pieteikuma anketu jāiesniedz arī ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli;
  2. 13-15 gadus veciem skolēniem nepieciešams saskaņojums ar vecākiem (pieteikuma veidlapā);
  3. ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir bērns, kas nav sasniedzis 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, pieteikumam nepieciešams pievienot izziņu no mācību iestādes.

Tuvāka informācija

  • par darba organizāciju sniegs Labiekārtošanas daļas vadītāja Iveta Jurkeviča (tālrunis 29218153)
  • par pieteikumu iesniegšanu– Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone (tālrunis 25446605)