Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) martā uz semināriem „Dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošana un sasaiste ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu" aicina pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas speciālistus, vides un dabas aizsardzības u.c. speciālistus.

 

Pasākumos klātesošie tiks iepazīstināti ar izstrādātajām „Vadlīnijām dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanai un sasaistei ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu” un dabas aizsardzības plānu izstrādes procesa un satura pilnveidošanas iespējām.

 

Semināru laikā plānots darbs grupās un diskusijas, kurās analizējot līdzšinējo pieredzi, kopīgi tiks meklētas atbildes iespējamiem uzlabojumiem.

Pasākumi tiks organizēti piecās Latvijas vietās, lai pēc iespējas plašākam interesentu lokam tos būtu iespēja apmeklēt.

 

Apmācību semināri plānoti:

– 2016.gada 9.martā Talsos, Talsu muzejā, K.Mīlenbaha ielā 19;

– 2016.gada 10.martā Liepājā, viesnīcā „Līva”, Lielā ielā 11;

– 2016.gada 15.martā Alūksnē, Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11;

– 2016.gada 17.martā Daugavpilī, viesnīcā „Dinaburga”, Dobeles ielā 39;

– 2016.gada 31.martā Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijā, Peldu ielā 25.

 

Lai nodrošinātu labāku pasākumu sagatavošanas procesu, aicinām dalībniekus pieteikties iepriekš, līdz 2016.gada 4.martam uz e-pasta adresi [email protected] , nosūtot informāciju par pašvaldības pārstāvjiem (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, e-pasta adrese, tālrunis), kuri plāno apmeklēt semināru kādā no piedāvātajiem datumiem.

 

Pasākumi tiek rīkoti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gadam līdzfinansētās programmas LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm” ietvaros īstenotā projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” ietvaros.

 

Projekta ietvaros izstrādātās “Vadlīnijas dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanai un sasaistei ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu” un citu informāciju par projekta aktivitātēm var lasīt tīmekļa vietnē http://integralplan.daba.gov.lv/public/

 

 

Plānotā semināru dienaskārtība

 

10:00 – 10:30 Dalībnieku reģistrācija, kafija

10: 30 – 10:40 Semināra atklāšana un informācija par projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” mērķi Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperte K.Vilciņa

10:40 – 11:10 Informācija par Koncepcijas par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrēšanas iespējām pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos projektā paveikto – galvenās izmaiņas DP izstrādes procedūrā un saturā, ko tas dos pašvaldībām SIA ELLE/ Cobalt – Projekta vadītāja, Lūcija Kursīte

11:10 – 11:40 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un dabas aizsardzības plānu sasaiste – ieteikumi priekšlikumu teritorijas plānošanai izstrādei un iekļaušanai dabas aizsardzības plānos SIA ELLE/ Cobalt – Projekta teritorijas plānošanas eksperte – Inguna Jekale

11:40 – 11:50 Uzdevums darba grupām un semināru dalībnieku sadalīšana darba grupās SIA ELLE/ Cobalt – Projekta vadītāja, Lūcija Kursīte

11:50 – 13:00 Darbs grupās Darba grupas vada L. Kursīte, K. Vilciņa,I. Jekale

 13:00 – 13:45 Pusdienas

13:45 – 14:30 Darba grupu darba rezultāta prezentācija Darba grupu pārstāvji

14:30 – 14:45 Darba grupu darba apkopojums un rezultātu kopsavilkums SIA ELLE/ Cobalt – Projekta vadītāja, Lūcija Kursīte, Projekta teritorijas plānošanas eksperte – Inguna Jekale

14:45 – 15:00 Aktualitātes dabas aizsardzības jomā turpmākajā laika periodā VARAM Dabas aizsardzības departaments, direktore Daiga Vilkaste/ nodaļas vadītāja Inga Belasova

15:00 – 15:30 Diskusijas

15:30 – 15:40 Noslēgums VARAM, Telpiskās plānošanas departaments, direktore Inguna Urtāne

 

.