Vasaras laikā, lai nodrošinātu bērniem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī bērnu uzraudzību, vecāki iesaista bērnus nometnēs.

Vienlaikus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) atgādina, ka bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Līdz ar to VBTAI aicina bērnu vecākus būt atbildīgiem un pirms bērna iesaistīšanas nometnē pārliecināties, vai par bērnu nometni ir iekļauta informācija vienotās informācijas sistēmā nometnes.gov.lv. Vecākiem jāiepazīstas ar nometnes iekšējiem kārtības noteikumiem un programmu, izvērtējot, vai attiecīgā nometne ir bērnam atbilstoša. Visbeidzot ir jānoslēdz rakstisks līgums ar bērnu nometnes organizētāju par bērna uzņemšanu nometnē.

Nometnēm pirms darba uzsākšanas jāsaņem atbildīgo institūciju saskaņojumi savai darbībai – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām; Veselības inspekcijas atzinums, ka nometne gatava uzsākt darbību; ēdināšanas pakalpojums jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā un sava darbība jāsaskaņo ar pašvaldību.

Ar Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību, nosaka nometnes organizētāja tiesības un pienākumus, nometnes vadītāja pienākumus, vecāku (bērna likumisko pārstāvju) pienākumus, var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=197039

VBTAI vērš uzmanību, ka bērnu nometnes, par kurām informācija nav iekļauta vienotās informācijas sistēmā, un kuras nav saņēmušas atbildīgo institūciju saskaņojumus savai darbībai, darbojas nelegāli un par minēto nometnes organizētāju var saukt pie administratīvās atbildības.

Gadījumā, ja Jūsu rīcībā ir informācija par nelegālas bērnu nometnes darbību, aicinām ziņot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai vai Valsts policijai.