Bērnam, lai viņš pilnvērtīgi attīstītos, ir nepieciešama ģimeniska vide, kurā dominē mīlestība, sapratne un cieņa citam pret citu. Diemžēl ir situācijas, kad bērns dažādu iemeslu dēļ savā bioloģiskajā ģimenē ir palicis neaizsargāts, viņam netiek sniegta nepieciešamā aprūpe ikdienā un vecāku mīlestība. Bērns paliek bez vecāku gādības, un ir nepieciešams bērnam sniegt aprūpi ārpus bioloģiskās ģimenes.

Audžuģimene ir viena no ārpusģimenes aprūpes formām, kurā bērnam, kam nav vecāku vai par kuru dažādu iemeslu dēļ nerūpējas viņa īstie vecāki, ir iespēja dzīvot citā ģimenē vai ģimenes aprūpei iespējami pietuvinātos apstākļos.

Saulkrastu novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un kļūt par audžuģimenēm vai aizbildņiem, būt gataviem dalīties mīlestībā, uzņemoties rūpes par bērniem, kuri palikuši bez savu bioloģisko vecāku gādības un alkst pēc ģimeniskas vides, mīlestības un uzmanības.

Vajadzība pēc bērnu ievietošanas audžuģimenē nepieciešama arī krīzes situācijās.

Ģimenes vai personas, kuras jūt sevī aicinājumu kļūt par audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem, laipni tiek gaidīti plašākas informācijas saņemšanai Saulkrastu novada bāriņtiesā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, tālrunis saziņai 67142509 vai 25708981.