Saulkrastu novada dome līdz šā gada 15. oktobrim aicina iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai.

Atzinības raksts ir Saulkrastu pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgiem ieguldījumiem vai sasniegumiem Saulkrastu pašvaldības labā par konkrētu laika posmu (iepriekšējo gadu) šādās nominācijās: sabiedriskais darbs, izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, sociālā aprūpe, drošība, uzņēmējdarbība, medicīna, mecenātisms, starptautiskā sadarbība, arhitektūra, vides aizsardzība, apkalpojošā sfēra, kā arī par mūža ieguldījumu.

Apbalvojumu var piešķirt fiziskai personai, juridiskai personai, Saulkrastu pašvaldības iestādei vai institūcijai, pašdarbības kolektīvam, sporta kolektīvam. Ierosinājumus izskata Saulkrastu novada domes apbalvojumu komisija.

Ierosinājumu ir tiesīgi iesniegt: fizisku personu grupa (ne mazāk kā 5personas), juridiska persona, domes deputāts.

Ierosinājums par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāiesniedz domē rakstveidā vai elektroniski.

Ierosinājumā par izvirzīšanu apbalvojumam jānorāda

Apbalvojamās personas (iestādes, institūcijas, kolektīva) dati – vārds, uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta (adrese), nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvošanai, apbalvojuma veids, kā arī dati par iesniedzēju – vārds, uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta (adrese).

Fizisku personu grupas ierosinājumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam paraksta visi grupas locekļi, norādot savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosinājumam par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāpievieno lēmums no sanāksmes, kurā nolemts izvirzīt apbalvojumam.

Apbalvojumu nolikums pieejamsŠEIT.