Saulkrastu novada dome līdz š.g. 25. februārim aicina iesniegt priekšlikumus, sūtot tos uz e-pastu [email protected] sekojošiem saistošo noteikumu projektiem. Projekti pieejami ŠEIT.

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”

Saistošie noteikumi ir papildināti ar jauniem materiālās palīdzības veidiem:

– materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem;

– vienreizējs pabalsts personām, kuras ir sasniegušas 90, 95 un 100 gadu vecumu.

Līdz šim palīdzība tika piešķirta kā palīdzība krīzes situācijā, piešķirot pārtikas talonus tādā apjomā, kāds norādīts ārstniecības iestādes izsniegtā izziņā.

No saistošajiem noteikumiem ir svītrota nodaļa Pabalsts audžuģimenēm. Tiesiskais regulējums, kas attiecas uz audžuģimenēm, tiks iekļauts atsevišķos noteikumos par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm.

Papildus veikti atsevišķi precizējumi, tostarp precizējumi, kas norādīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 15. februāra atzinumā.

Ar noteikumu projektu var iepazīties ŠEIT.

Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei

Saistošo noteikumu projekts nosaka audžuģimenei piešķiramās palīdzības veidus un apmērus, kā arī piešķiršanas kārtību.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 1 bērnam ir 145,00 euro.

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, tiek noteikta par pamatu ņemot Pašvaldības noteikto apmēru pašvaldības ikmēneša pabalstam uzturam audžuģimenē ievietotam bērnam, tas ir – 75% apmērā no minimālās darba algas valstī (apmērs ir lielāks par 2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” noteikto apmēru), aprēķinot proporcionāli dienu skaitam.

Ar noteikumu projektu var iepazīties ŠEIT.

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”

Ar noteikumiem trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz trim mēnešiem (ja ģimenē ir darbspējīgas personas) un uz 6 mēnešiem (ja ģimenē nav darbspējīgu personu).

Līdz šim vientuļam pensionāram vai personai ar 1.grupas invaliditāti, kura veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nespēj sagādāt kurināmo vai samaksāt par apkuri, tika piešķirti pieci steri sazāģētas, saskaldītas malkas. Ņemot vērā, ka ir arī citi kurināmā veidi, Pašvaldība nosaka, ka pabalstu var piešķirt:

-natūrā, piešķirot piecus sterus sazāģētas, saskaldītas malkas;

– apmaksājot cita veida kurināmā iegādes izdevumus, pamatojoties uz maksājumu apliecinošiem dokumentiem, nepārsniedzot 210,00 euro gadā;

– centralizētās siltumapgādes pakalpojuma samaksai, pamatojoties uz maksājumu apliecinošiem dokumentiem, līdz 35,00 euro mēnesī nepārsniedzot 210,00 euro gadā.

Ar Noteikumiem papildināti pabalsti medicīnas pakalpojumu samaksai, paredzot pabalstu ārstēšanās no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu atkarības izdevumu samaksai.

Noteikumos iekļauti precizējumi atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 7.novembra atzinumā ietvertajiem ieteikumiem.

Ar noteikumu projektu var iepazīties ŠEIT.