Saulkrastu novada dome aicina zemesgabalu un ēku īpašniekus un nomniekus, rast iespēju sakopt savu zemesgabalu un tam piegulošo teritoriju, atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.14. „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā". Tāpat aicinām veikalu īpašniekus atjaunot informatīvās norādes, atkritumu urnas un soliņus.

 

Atgādinām, ka Saulkrastu novada teritorijā, tāpat kā visā Latvijā, ir aizliegta kūlas dedzināšana.