Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijai no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei un mežaparka veidošanas ieceres publisko apspriešanu.

 

 

Saulkrastu novada dome 2020. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1792 “Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskajai apspriešanai tiek nodots detālplānojuma pilnveidotā redakcija teritorijai, kas atrodas Saulkrastu pilsētas teritorijā kāpu zonā posmā no “Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei un iecere šajā teritorijā izveidot mežaparku.

Publiskās apspriešanas laikā no 2020.gada 15.jūlija līdz 2020.gada 30.augustam detālplānojuma projekts būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, kā arī elekrtoniskajā versijā:ŠEIT

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā līdz 2020. gada 30. augustam vai sūtot elektroniski uz e pasta adresi: [email protected] ar norādi “Ierosinājumi publiskajai apspriešanai”.

Publsikā apspriešana notiks 2020. gada 24. augustā plkst. 17.00 Saulkrastu novada domes zālē.