Saulkrastu novada domes 2018.gada 25.jūlija sēdē apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats.

Publiskais pārskats izstrādāts un apstiprināts, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešās daļas un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par publiskajiem gada pārskatiem” prasībām.

 

Publiskajā pārskatā iespējams iepazīties ar pašvaldības darbības rezultātiem, budžeta informāciju, pamatlīdzekļu novērtējumu, projektiem, komunikāciju ar sabiedrību, kā arī par pašvaldības prioritātēm 2018.gadam.

Ar publisko pārskatu var iepazīties šeit.