Saulkrastu novada daudzbērnu ģimenēm ir iespēja saņemt atbalstu skolu brīvpusdienu un bērnudārza ēdināšanas izdevumiem atmaksas veidā.

 

Lai saņemtu minēto atbalstu, vienam no vecākiem jābūt deklarētam Saulkrastu novadā un bērnam, kuram lūdz atbalstu, jāiegūst izglītība Saulkrastu vidusskolā vai Zvejniekciema vidusskolā no 5.- 12.klasei, vai PII „Rūķītis”.

 

Atbalsta saņemšanai, vecākam, kurš deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, jādodas uz Saulkrastu sociālo dienestu Raiņa ielā 8 (109.kabinets) vai Atpūtas ielu 1B, iedzīvotāju pieņemšanas dienās: pirmdienās 11.00-12.00, 13.00-18.00 vai ceturtdienās 9.00-12.00, 13.00-18.00 un jāraksta iesniegums, norādot nepieciešamo informāciju.

 

Tālrunis informācijai: 67142510, 67142511.