Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš: 2019. gada 22. jūlijs līdz 2019. gada 22. augusts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Kārtas ietvaros pieejamais finansējums

323577,57 EUR, t.sk.:

– rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” 273077,57 EUR,

– rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” 50 500,00 EUR.

Maksimālais projektu īstenošanas termiņš

– Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas,

– ja projektā paredzētas izmaksas pozīcijā “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas,

– pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas.

Papildu informācija

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija pieejama http://sernikon.lv/strategija.

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas dokumenti pieejami http://sernikon.lv/projektu-konkursi.

Pasākumus regulējošie Ministru kabineta noteikumi:

– rīcībām EJZF2 un EJZF3 pieejami https://likumi.lv/ta/id/277440.

Kontaktinformācija

Āris Ādlers, tālrunis: 20044241, e-pasta adrese: [email protected]

Ar rīcību programmām un kritērijiem var iepazīties ŠEIT.