Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 27.decembra līdz 2017.gada 27.janvārim.2.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 136 000.00 EUR – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 26 000.00 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – 110 000.00 EUR).

Finansējuma sadalījums stratēgijas rīcībām

 Projektu īstenošanas termiņi:

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”

Atpūtas iela 1 (2.stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, [email protected]

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv  un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi [email protected].

sernikon_garais-1