Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 11.martā plkst.9.00 sasauc domes ārkārtas sēdi.

Darba kārtība:

  1. Par projekta „Saulkrasti OPEN” ieviešanu
  2. Par aizņēmumu ņemšanu no Valsts kases un līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
  3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizēšanai
  4. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu