Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2017.gada 29.septembrī plkst. 12:00

Sēde notiks 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par 2017.gada 6.septembra Deleģēšanas līguma izbeigšanu
  2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Saulkrastu komunālserviss”
  3. Par Saulkrastu novada pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas likvidēšanu
  4. Par 2007.gada 28.februārī izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās padomes likvidēšanu un 2007.gada 28.februāra Domes lēmuma Nr.44 „Par Uzņēmēju konsultatīvas padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu