Saulkrastu novada dome līdz 15. jūnijam aicina iesniegt rakstiskus priekšlikumus Saulkrastu Lielās balvas piešķiršanai Saulkrastu domē.

Saulkrastu Lielā balva ir augstākais Saulkrastu domes apbalvojums. Lielo balvu – mākslas darba atveidojumu un naudas balvu – piešķir par izciliem nopelniem vai sasniegumiem Saulkrastu pašvaldības labā: tautsaimniecības, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes, drošības, kultūras, izglītības, sporta, sabiedriskajā, saimnieciskajā darbā un Saulkrastu vārda popularizēšanā.

Saulkrastu Lielās balvas īpašniekam tiks izmaksāta vienreizēja naudas balva četru minimālo mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu drīkst saņemt fiziska persona, juridiska persona, Saulkrastu domes institūcija, pašdarbības vai sporta kolektīvs.

Tiesības ieteikt apbalvošanai citu personu, iesniedzot Saulkrastu domē rakstisku ierosinājumu, ir fizisku personu grupai (ne mazāk kā piecas personas), juridiskai personai, domes deputātam.

Pieteikumā apbalvošanai jānorāda:

1) apbalvojamās personas dati– vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai nosaukums un adrese,

2) nopelnu, par ko ierosina apbalvošanai, apraksts,

3) dati par iesniedzēju– vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai nosaukums un adrese.

Fizisku personu grupas ierosinājumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam paraksta visi grupas locekļi, norādot savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosinājumam par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāpievieno lēmums.

Saulkrastu Lielo balvu plānots pasniegt Saulkrastu svētkos, kas šogad notiks no 5. līdz 6. jūlijam.