Saulkrastu novada dome līdz 15. jūnijam aicina iesniegt priekšlikumus Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai, iesniedzot rakstisku ierosinājumu Saulkrastu novada domē.

Saulkrastu lielā balva ir augstākais Saulkrastu novada domes apbalvojums. Saulkrastu lielo balvu– mākslas darba atveidojumu– un naudas balvu piešķir kā apbalvojumu par izciliem nopelniem vai sasniegumiem Saulkrastu pašvaldības labā tautsaimniecības, zinātnes, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes, drošības, kultūras, izglītības, sporta, sabiedriskajā, saimnieciskajā darbā un Saulkrastu vārda popularizēšanā. Izsniedzot Saulkrastu lielo balvu, īpašniekam tiek izmaksāta vienreizēja naudas balva četru minimālo mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fiziskai personai, juridiskai personai, Saulkrastu novada domes institūcijai, pašdarbības kolektīvam, sporta kolektīvam.

Tiesības ieteikt apbalvošanai citu personu, iesniedzot Saulkrastu novada domē rakstisku ierosinājumu, ir fizisku personu grupai (ne mazāk kā 5 personas), juridiskai personai, domes deputātam.

Ierosinājumā par apbalvošanu jānorāda:

1) apbalvojamās personas dati– vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai nosaukums un adrese;

2) nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvošanai;

3) dati par iesniedzēju– vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai nosaukums un adrese.

Fizisku personu grupas ierosinājumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam paraksta visi grupas locekļi, norādot savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosinājumam par personas izvirzīšanu apbalvojumam jāpievieno lēmums.

Saulkrastu lielo balvu plānots pasniegt Saulkrastu svētkos, kas šogad notiks no 10. līdz 12. augustam.