Saulkrastu novada dome aicina iedzīvotājus līdz šī gada 26.februārim iesniegt priekšlikumus par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

1)Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;

2) Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”.

Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistoso-noteikumu-projekti/ .

Priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu [email protected]