Saulkrastu novada dome, pamatojoties uz domes 2017.gada 26.jūlija sēdes lēmumu, nolēma izveidot Vēlēšanu komisiju desmit locekļu sastāvā un izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā.

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš

2017.gada 21.augusts (ieskaitot)

Tiesības izvirzīt un pieteikt

savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:

• reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām (pievienojams izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma)

• ne mazāk par 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikumu paraksta katrs vēlētājs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi)

• katram Saulkrastu novada domes deputātam

Kandidātam jāatbilst

šādām prasībām:

Latvijas Republikas pilsonis

Prot latviešu valodu

Iegūta vismaz vispārējā vidējā izglītība

Par vēlēšanu komisijas

locekli nevar būt:

Saeimas deputāts

Saulkrastu novada domes deputāts

Pieteikumu veidlapas var saņemt:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8

vai www.saulkrasti.lv sadaļā “Pašvaldība→ Dokumenti →Nolikumi” Veidlapa

Informācija par tālruni 67142521

Pieteikumu iesniegšana:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa iela 8

(līdz 2017.gada 21.augustam)

(pieteikums iesniedzams personīgi)