Saulkrastu novada pašvaldība attālināto mācību laikā aprīlī un maijā nodrošina ar pārtikas pakām 28 eiro vērtībā izglītojamos no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti, kuri ir deklarēti Saulkrastu novadā un apmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes. Šodien, 19. maijā jau otro reizi Saulkrastu novada pašvaldība organizēja pārtikas paku izdali. 

Lēmums pieņemts atbilstoši Ministru kabineta rīkojums Nr. 103

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī un maijā, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo no 5.–9. klasei izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

No pašvaldības līdzekļiem pārtikas pakas saņem arī bērni no 10.–12. klasei, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm un bērni ar invaliditāti.