Saulkrastu novada dome aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Projektu pieteikumus var iesniegt reģistrētas biedrības un nodibinājumi. Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

Projektu konkursa mērķi:

  • Stiprināt un veidot pilsonisko sabiedrību;
  • Veicināt vides aizsardzību un labiekārtošanu;
  • Atbalstīt mūžizglītību;
  • Veicināt Saulkrastu novada atpazīstamību;
  • Atbalstīt NVO rīkotus kultūras un sporta pasākumus.

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2018. gada 30.novembrim.

Projekta aktivitātēm jānotiek Saulkrastu novada teritorijā un/vai ieguvējiem no projekta rezultātiem pārsvarā jābūt Saulkrastu novada iedzīvotājiem.

No pašvaldības budžeta atvēlētais finansējums šai konkursa kārtai ir 3000 EUR. Viena projekta īstenošanai piešķir ne vairāk kā 1500 EUR. Organizācijai jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no projekta kopējās summas.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapair pieejama pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv sadaļāPašvaldība/Sabiedrības līdzdalība/Nevalstiskās organizācijas/, kā arī Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Projekta pieteikuma oriģināli līdz2018.gada 18.septembrim plkst. 17.00vienā eksemplārā jāiesniedz personiski vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160 ar norādi “Saulkrastu novada nevalstisko organizāciju projektu konkursam”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Paulu Lielmani (tālr. 28322033, e-pasts: [email protected]).