Saulkrastu novada domes jūlija sēdē deputāti izskatīja SIA “ZAAO” iesniegumu, kurā pašvaldības domei lūgts apstiprināt izmaiņas maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un, izvērtējot uzņēmuma sniegto informāciju, pieņēma lēmumu, ka no 2020. gada 1. janvāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu pašvaldības administratīvajā teritorijā būs 15,70 EUR par m3 atkritumu (bez PVN).

Maksu veido:

  • pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,14 EUR apmērā par 1 m3;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Getliņi”– 7,56 EUR apmērā par 1 m3.

Nepieciešamību mainīt līdzšinējo maksu SIA “ZAAO” pamato ar darba spēka izmaksu pieaugumu, degvielas izmaksas pieaugumu par 18%, autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieaugumu par 8% un citām ar pakalpojuma sniegšanu saistītām izmaksām. Maksas palielināšanas nepieciešamība arīdzan cieši saistīta ar SIA “ZAAO” finanšu rādītāju saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA “ZAAO” kredītspēju ar mērķi savlaicīgi atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.

ZAAO ir radījusi iespējas arī samazināt maksājumu apmēru par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. ZAAO aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot atkritumu šķirošanas iespējas – individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām, EKO punktus, EKO laukumus, konteinerus PET pudelēm, jo par šo konteineru tukšošanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Arī uzņēmēji var ietaupīt līdzekļus šķirojot atkritumus, piesakoties ZAAO piedāvātajiem dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.