Saulkrastu novada pašvaldība šobrīd veic darbu pie adresācijas objektu sakārtošanas. Adreses tiks mainītas vai precizētas visos Saulkrastu novada Saulkrastu pagasta teritorijas ciemos.

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) pašvaldībai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Īpašuma nosaukums, ar kādu konkrētais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, nemainīsies – mainīsies tikai adrese, kur šis īpašums atrodas. Lēmumus par adreses maiņu, likvidāciju vai jaunas piešķiršanu pašvaldība nosūta Valsts zemes dienestam, līdz ar to informācija par aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu, tādēļ nekustamā īpašuma īpašniekam nav šajā sakarā jāveic kādas darbības.

Adrešu maiņa neietekmē arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu. Tāpat adrese automātiski tiek mainīta iedzīvotāju reģistrā un personām nav nepieciešams savu dzīvesvietu deklarēt atkārtoti. Vienīgi iedzīvotājiem pašiem par adreses maiņu jāinformē iestādes, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kurām adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, „Lattelecom”, „Latvenergo”, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, bankas, kā arī personas, ar kurām notiek personiskā un lietišķā sarakste, citādi vēstule var nesasniegt savu adresātu.

Arī turpmāk par adrešu maiņu Saulkrastu novada dome informēs iedzīvotājus pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas” un katram nekustamā īpašuma īpašniekam, kuru īpašumus skars adreses maiņa, saprātīgā termiņā (ņemot vērā adresātu apjomu) lēmums par adreses maiņu tiks nosūtīts pa pastu uz īpašnieka deklarēto dzīvesvietas adresi. Lēmumus par adreses maiņu pašvaldība nodos arī Saulkrastu un Zvejniekciema pasta nodaļām, lai adreses maiņas dēļ pasta nodaļās saņemtās vēstules sasniegtu savu adresātu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties arPašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa 67142518.