Trešdien, 11. martā, plkst. 14:40 tiek sasaukta Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā

2. Par izmaksu tāmes apstiprināšanu 2020.gadam

3. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā

4. Par grozījumu veikšanu 2020.gada izdevumos pasākuma „Biznesa nakts 2020” nodrošināšanai