Aprīļa mēnesī atzīmējam ikgadējo Bibliotēku nedēļu, kas šogad notiks no 20. līdz 26.aprīlim. Bibliotēku nedēļa šogad tiks veltīta pārmaiņām, visam jaunajam, kā arī novatoriskajiem aspektiem sen zināmās nozares tradīcijās.

 

 

Bibliotēku nedēļā svinam mūsu bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu atpazīstamību, lai palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai Latvijas bibliotēkai.

 

Saulkrastu novada bibliotēka šīs nedēļas laikā aicina ikvienu iesaistīties radošajās aktivitātēs:

• 20. – 25. aprīlis – biblioekskursija “Iepazīsti bibliotēku!”. Visas nedēļas garumā ikvienam ir iespēja iepazīties ar bibliotēkas darba ikdienu un piedāvātajiem pakalpojumiem. Īpaša programmiņa tiks veidota vismazākajiem saulkrastiešiem (informācija būs pieejama gan plakātos, gan uzrunājot bērnudārza un sākumskolas skolotājus). Visi pasākumi notiks, akcentējot Raiņa un Aspazijas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.

 

• 23.aprīlī – Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu atzīmēsim ar izstādi „Jaunāko grāmatu karuselis”.

 

• 24. aprīlī plkst. 10.30 – Saulkrastu bibliotēka sadarbībā ar NVO „Mēs varam” aicina jaunās māmiņas ar bērniem līdz 1,5 gadu vecumam kopā ar savu mīļāko rotaļlietu uz „Sadraudzības rītu”. Droši var nākt līdzi arī lielākie brāļi vai māsas! (lūdzam savu dalību pieteikt, zvanot pa tālruni 26606690 vai 26021250).

 

• 1.aprīlis – 4.maijs – Saulkrastu bibliotēkas lasītavā skatāma izstāde – Projekts „Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz novada ilgtspējīgu attīstību”. Izstādē izvietoti projekta laikā veidotie Zvejniekciema vidusskolas skolēnu plakāti. Projekts īstenots sadarbībā ar Saulkrastu novada domi.

 

Bibliotēku nedēļas laikā aizsākto tēmu aktualizācija turpināsies arī maijā, ko Pierīgas reģiona bibliotēkās šogad atzīmē kā novadpētniecībai veltīto mēnesi. Līdzās arhīviem un novadpētniecības muzejiem nozīmīgu vietu šajā darbā ieņem arī bibliotēkas. Tām izvirzīti tādi uzdevumi kā iespieddarbu un citu dokumentu vākšana, glabāšana un popularizēšana, nodrošinot tiem brīvu pieeju. Liela uzmanība veltāma sava novada kultūras vēstures dokumentu vākšanai.

 

Bibliotēku novadpētniecības darba pamatā ir rūpīga literatūras komplektēšana un fonda izveide. Novadpētniecības literatūras fonds ietilpst bibliotēkas kopējā fondā un ir uzskatāms par tā daļu. Tajā apkopoti tie izdevumi, kas sniedz ziņas par novadu. Tās var būt grāmatas, to daļas, paragrāfi vai atsevišķas lappuses. Saulkrastu bibliotēkā šādi izdevumi izdalīti atsevišķā plauktā. Katrā grāmatā ir norāde – kurā lappusē ir ziņas par Saulkrastiem vai ar tiem saistītu personību. Laikraksti un žurnāli, kuros publicēti raksti par novadu, tiek izmantoti novadpētniecības kartotēkas (datu bāzes) papildināšanai elektroniskā formātā, ar publikāciju kopijām tiek papildinātas tematiskās mapes. Nozīmīga ir novadpētniecības avotu grupa – atsevišķu personu atmiņas.

 

Tāpat kartotēkās un tematiskajās mapēs atrodami nepublicētie materiāli – bakalaura darbi, atmiņu stāstījumi un to kopijas, kā arī sarunas ar lasītājiem – pilsētas ilggadējiem iedzīvotājiem.

 

Novadpētniecības darbs Saulkrastu novada bibliotēkā aizsācies jau 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē, kad par bibliotēkas vadītāju sāka strādāt Skaidrīte Bērziņa (vairāku lugu autore). Viņas aizsākto darbu turpināja arī Velta Strazdiņa, kura pēc profesijas bija žurnāliste. Ar šo brīdi Saulkrastu vārds arvien biežāk ir lasāms tā laika laikrakstu slejās: gan informatīvos rakstos, gan nopietnākos aprakstos, visbiežāk laikrakstos „Darba Balss” un „Padomju Jaunatne”. Pateicoties erudītajām darbiniecēm, 1960. gadā tiek izveidota Novadpētniecības kartotēka.

 

Saulkrastu bibliotēkas specifika ir padziļināts novadpētniecības darbs. Savāktie materiāli – fotogrāfijas, pastkartes, bukleti un atmiņu stāstījumi tiek apkopoti tematiskajās mapēs: Saulkrastu vēsture, Baznīcas, Pasts, Medicīna, Kino un teātris, Skolas, Mākslinieki, Literāti, Mūzika un mūziķi, Saulkrastu Avīze (pilns komplekts). Bagātīgi ir savākti materiāli par Saulkrastu novada cilvēkiem – personībām, kas pastāvīgi dzīvo vai dzīvojušas, vai vasarās uzturējušās Saulkrastos. Šeit jāmin rakstnieki Reinis Kaudzīte, Vilis Lācis, dzejnieces Paulīna Bārda, Milda Losberga, Ilga Bērza, Austra Skujiņa, ģenerālis Jānis Balodis, mākslinieki Marianna Peilāne, Vladislavs Švēde, Lidija Auza, Eduards Slavietis, Eduards Kalniņš, Rita Valnere, Valdis Kalnroze, Lilita Postaža, arhitekte Marta Staņa, dziedātājs Ingus Pētersons, diriģents Andris Veismanis, komponisti Jāzeps Vītols, Alfrēds Kalniņš utt.

 

Jaunākais atklājums – Tatjanas Sutas autobiogrāfiskajā grāmatā „No mazā velnabērniņa līdz lidojošajai žurnālistei” ir atrodama informācija par māksliniekiem, kuri piederīgi Saulkrastiem.