Iepazīstoties ar pašvaldībai piederošo ceļu stāvokli pēc pagājušās ziemas, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus, Saulkrastu novada domes Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija ir uzdevusi SIA “Saulkrastu komunālserviss” veikt kritiskā stāvoklī esošo grantēto ceļu un ielu remontdarbus.

Plānots, ka atjaunošanas un pārbūves darbi notiks šī gada aprīlī un maijā prioritārā secībā. Darbu laikā ceļu virskārtas atjaunos ar grants un dolomīta šķembu maisījumu, kā arī nelielā ceļa posmā eksperimentālā kārtā, plānojot iestrādāt šo seguma virskārtu arī citos ceļu posmos – virsmas apstrādi ar bitumemulsiju un smalko šķembu. Vairākās vietās tiks veikta grants ceļu dubultās virsmas izveide, kas nodrošinās ērtāku braukšanu un novērsīs ceļu putekļošanos. Šāda virsmas izveides rezultātā ieguvēji būs gan ceļa lietotāji – ceļi kļūs komfortablāki, gan arī blakusesošo māju iedzīvotāji – tuvējā apkārtne nenoputēs.

Atjaunošanas darbus, tajā skaitā bedrīšu aizbēršanu, ir iespējams uzsākt, tiklīdz ceļu virskārta ir nožuvusi, jo kamēr segums vēl ir mitrs, strādājot ar smago tehniku, ceļu stāvokli var pasliktināt vēl vairāk. Sekojot līdzi situācijai uz ceļiem un iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, tiek veikta greiderēšana, iesēdumu, bedru un citu defektu novēršanu, tajā skaitā ceļu apaugumu noņemšanu un novadgrāvju tīrīšanu.

Kopumā pašvaldībai pieder ceļi 200 kilometru garumā. Lielākā daļa šo ceļu, īpaši dārzkopības sabiedrībās, ir izbūvēt pirms 30 – 40 gadiem, vēl padomju laikos. Sākotnēji šīs brauktuves bija paredzētas ekspluatēšanai vien vasaras sezonā. Jāņem vērā, ka krasi ir mainījies ceļu noslogojums. Mainoties braukšanas intensitātei, ceļu stāvoklis laika gaitā ir būtiski pasliktinājies. Tāpat jāņem vērā nepastāvīgo laika apstākļu ietekme, kā rezultātā ziemā grants ceļi ilgstoši nesasalst un atrodas pārmitrinātā stāvoklī.

Ceļu un ielu uzturēšanā, apsaimniekošanā un neatliekamos remontos pašvaldība iegulda valsts sniegto mērķdotāciju, kā arī savus līdzekļus. Šogad valsts dotācija ir 134 376 eiro, pašvaldības ieguldījums 294546 eiro. Jāuzsver, ka pēdējo divu gadu laikā pašvaldība ceļu uzturēšanai ir palielinājusi finansējumu dubultā apmērā. Lai varētu pienācīgi uzturēt un atjaunot esošos, kā arī izbūvēt jaunus kvalitatīvus ceļus, būtu nepieciešama desmit reižu lielāka summa.

Risinot ielu un ceļu sakārtošanas jautājumus, pašvaldība ir pieteikusi dalību specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu priekšatlasē un, saņēmusi apstiprinājumu projekta virzīšanai uz projektu atlasi. Šī projekta atbalsta programma ir devusi iespēju iegūt līdzekļus ceļu rekonstrukcijai un jaunu izbūvei. Tomēr, lai īstenotu programmu ir jāievēro stingri kritēriji – nauda tiek piešķirta to ceļu rekonstrukcijai, kas sekmētu uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā un radītu jaunas darba vietas. Projekts “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” paredz izbūvēt divas jaunas ielas – Pirmā iela un Svētku iela, kā arī pārbūvēt sešas ielas – Bīriņu ielu, Akācijas ielu, Melnsila ielu, Jūras prospekts (posmu no Melnsila ielas līdz Upes lielai), Upes ielu un Ostas ielu.

Saulkrastu novada ielu un ceļu plānotie remonta darbi 2017.gadā

Ielu un ceļu nosaukumi remontam

Garums

Akmeņu iela no asfalta līdz Celtnieku ielai

(atputekļošana)

220.00

Amoliņu iela 150 m no Tallinas ielas

150.00

Celtnieku iela no Baltijas ielas līdz Celtnieku ielas Nr.13

110.00

Duntes iela no 40 m Tallinas ielas

40.00

Duntes iela no 60 m Melnsila ielas

60.00

Draudzības iela no Ozolu ielas līdz Ganību ielai

280.00

Draudzības iela no Enkuru ielas līdz Akmeņu ielai

450.00

Draudzības iela 120 m no Lapu ielas

120.00

Lapu iela no Baltijas ielas līdz Zaļai ielai

200.00

Enkuru iela no Celtnieku ielas līdz Enkuru iela Nr.2

130.00

Zaļā iela no Tallinas ielas līdz Draudzības ielai

180.00

Irbenāju iela viss garums

212.00

Meža prospekts no Melnsila ielas līdz Rītupes ielai

80.00

Sila iela viss garums

108.00

Kārklu iela viss garums

95.00

Kapteiņa iela 140 m no Neibādes ielas

140.00

Pūpolu iela viss garums

50.00

Limbažu iela viss garums (atputekļošana)

110.00

Saulgriežu iela no Limbažu līdz novada robežai (atputekļošana)

80.00

Cīruļu iela 100 m no Vidrižu ielas

100.00

Strazdu iela viss garums

85.00

Lakstīgalu iela viss garums

105.00

Sīļu iela viss garums

125.00

Smilšu iela no Ainažu ielas līdz Raiņa ielai

250.00

Jaunā iela no Liepu ielas līdz Kalnu ielai

115.00

Kalnu iela no Jaunās ielas līdz Jomas ielai

105.00

Jomas iela viss garums

110.00

Dzelzceļnieku iela no Jūras līdz Dzelzceļnieku 5

200.00

Dzelzceļnieku iela no Stacijas līdz Mednieku ielai

90.00

Viršu iela viss garums

200.00

Kameņu iela viss garums

107.00

Zītaru iela no Kameņu ielai līdz Aveņu ielai

110.00

Madaru iela 140 m no Vaidavas ielas

140.00

Gravas ielas gals 50 m no Salas ielas

50.00

Mednieku iela no Dzelzceļnieku ielas 185 m virzienā uz Rīgas ielu

185.00

Brāļu Kaudzīšu iela no asfalta – Zītaru iela (atputekļošana)

90.00

Zītaru iela Brāļu Kaudzīšu – Vītiņu (atputekļošana)

460.00

Parka iela viss garums (atputekļošana)

140.00

Stirnu iela no A.Kalniņa līdz bērnudārza stāvvietai (atputekļošana)

155.00

Viļa Lāča iela no vecās pārbrauktuves līdz ceļa sadalījumam (virsmas apstrāde)

320.00

DS Saulainā ieleja, Egļu ielas nogāzes posms

50.00

DS Vēsma Ceriņu iela

433.00

DS Vēsma Kļavu iela 50m no Papardes ielas

50.00