Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

 

1) dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 900 0592, kas sastāv no dzīvokļa ar platību 22,7m2 un 227/1937 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un divām palīgceltnēm, nosacītā cena – EUR 2700,00, nodrošinājuma nauda – EUR 270,00 ;

2) zemes īpašumu „Saulīte 136″, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 002 1811, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0589 ha, nosacītā cena – EUR 4 200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 420,00;

3) zemes īpašumu Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1416, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0794 ha, nosacītā cena – EUR 5 200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 520,00;

4) zemes īpašumu „VEF Pabaži 59″, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2730, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0606 ha, nosacītā cena – EUR 3 800,00, nodrošinājuma nauda – EUR 380,00;

5) zemes īpašumu Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2706, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0516 ha, nosacītā cena – EUR 3 100,00, nodrošinājuma nauda – EUR 310,00.

 

Objektu izsoles notiks 2015.gada 18.septembrī plkst. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 un 12.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2015. gada 18.septembra plkst. 9.00.

 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.saulkrasti.lv sadaļas Dome apakšsadaļā Domes lēmumi 29.07.2015. Nr. 11 domes sēdes lēmumi https://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/Domes_lemumi/2015/www_domes_lemumi_29072015.pdf un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.