Š.g. 18.janvārī plkst.13.00 notiks Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala ar kadastra Nr. 8013 002 0259, Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 14596 kv.m platībā, nomas mutiska izsole. 

Tuvāka informācija pieejama ŠEIT.