Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

 

1) zemes īpašumu Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1428, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,056 ha, nosacītā cena – EUR 5 700,00, nodrošinājuma nauda – EUR 570,00;

 

2) zemes īpašumu Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1577, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0489 ha, nosacītā cena – EUR 4 500,00, nodrošinājuma nauda – EUR 450,00;

 

3) zemes īpašumu „Jaunbuši”, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 001 1463, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,47 ha, nosacītā cena – EUR 27 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 2 700,00.

 

Objektu izsoles notiks 2016.gada 09.septembrī plkst. 10.00, 11.00 un 12.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2016. gada 9.septembra plkst. 9.00.

 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

 

Ar izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos darba laikā.

 

Izsoles noteikumi Otrā iela 38

 

Izsoles noteikumi_Septītā iela 4

 

Izsoles noteikumi_”Jaunbuši”