Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus. Izsole notiks š.g. 13.aprīlī plkst.10.00.

Tuvāka informācija par izsolēm pieejamaŠEIT.