15. maijā Saulkrastu novada domes zālē notiks trīs pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu izsoles.

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli trīs pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē 100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.maija plkst. 9.45.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Informatīvais tālrunis saziņām – 67142518.