Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

 

1) zemes īpašumu „Gaisma 56″, Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 002 1808, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0577 ha, nosacītā cena – EUR 4 200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 420,00 ;

2) zemes īpašumu Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2706, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0516 ha, nosacītā cena – EUR 3 100,00, nodrošinājuma nauda – EUR 310,00.

 

Objektu izsoles notiks 2015.gada 12.jūnijā plkst.10.00 un 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2015. gada 12.jūnijam plkst. 9.00.

 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.

 


Izsoles_noteikumi_Gaisma_56


Izsoles_noteikumi_Desmitā_22