Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1) zemes īpašumu Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1577, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0489 ha, nosacītā cena – EUR 4000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 400,00 (otrā izsole);

2) zemes īpašumu Otrā iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1428, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,056 ha, nosacītā cena – EUR 5000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 500,00 (otrā izsole).

 

Objektu izsoles notiks 2016.gada 25.novembrī plkst. 9.30, 10.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2016.gada 25.novembrim plkst. 9.00.

 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties   Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā, kā arī elektroniski –

 

 

 Izsoles_noteikumi_Septīta iela_4 VEF_Biķernieki

 

Izsoles_noteikumi_Otrā iela_38_VEF_Biķernieki.