Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • zemes īpašumu Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2691, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0629 ha, nosacītā cena – EUR 5040,00, nodrošinājuma nauda – EUR 504,00;
  • zemes īpašumu Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1937, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0682 ha, nosacītā cena – EUR 5520,00, nodrošinājuma nauda – EUR 552,00;
  • zemes īpašumu Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1855, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,059 ha, nosacītā cena – EUR 4560,00, nodrošinājuma nauda – EUR 456,00;
  • zemes īpašumu Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1577, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0489 ha, nosacītā cena – EUR 3600,00, nodrošinājuma nauda – EUR 360,00.

Objektu izsoles notiks 2017. gada 18. augustā plkst. 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”, līdz 2017. gada 18. augusta plkst. 9.00.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski šeit

Devītā iela 85, VEF Biķernieki

Devītā iela 121, VEF Biķernieki

Devītā iela 20, VEF Biķernieki

Septītā iela 4, VEF Biķernieki

un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.