Saulkrastu novada dome pārdod otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

  • zemes īpašumu Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3067, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2641 m2, nosacītā cena – EUR 12 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
  • zemes īpašumu Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3068, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2415 m2, nosacītā cena – EUR 12200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1220,00;
  • zemes īpašumu Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3069, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2455 m2, nosacītā cena – EUR 12 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
  • zemes īpašumu Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3070, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2440 m2, nosacītā cena – EUR 10 200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1020,00;
  • zemes īpašumu Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 003 3071, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2401 m2, nosacītā cena – EUR 10 300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1030,00.

Objektu izsoles notiks 2017. gada 15. septembrī plkst. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 15. septembra plkst. 9.50.

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit

Pļavas iela 19

Pļavas iela 21

Pļavas iela 23

Pļavas iela 25

Pļavas iela 27

un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.