Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1.neapbūvētu zemes īpašumu Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032706, platība 0,0516 ha, nosacītā cena  – EUR 3100,00, nodrošinājuma nauda  – EUR 310,00 (pirmā izsole);


2.neapbūvētu zemes īpašumu Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80330032655, platība 0,0616 ha, nosacītā cena  – EUR 4300,00, nodrošinājuma nauda  – EUR 430,00 (otrā izsole);


3.neapdzīvojamo telpu Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80139000727,  platība 29,7 m2, nosacītā cena  – EUR 4320,00, nodrošinājuma nauda  – EUR 432,00 (trešā izsole).

 

Objektu izsoles notiks 2015.gada 10.aprīlī plkst.10.00, 11.00 un 12.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2015. gada 10.aprīļa plkst. 9.00.

 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.