Atbilstoši Zemkopības ministrijas izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Saulkrastu novada dome gatavo iesniegšanai projekta iesniegumu par pašvaldības īpašumā esošo ceļu ar grants segumu pārbūvi.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.

Saulkrastu novada pašvaldība ir aktualizējusi prioritāro grants ceļu sarakstu un aicina iedzīvotājus uz publisko apspriedi, kurā tiks lemts par programmā iekļaujamiem prioritārajiem grants ceļiem, kas ir būtiski uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšanai.

Informējam, ka saskaņā ar kritērijiem prioritārais ceļš, kurš ir saņēmis visvairāk punktu ir pašvaldības grants ceļš -Baltijas iela.

Ceļu pārbūves prioritāšu saraksts – ceļu saraksts
Ceļu izvērtēšanas kritēriji- kritēriju saraksts

Publiskā apspriede notiks 2019. gada 17. jūlijā plkst. 17:30 Saulkrastu novada domes telpās- Domes zālē, Raiņa iela 8, Saulkrasti.

Papildus informācija pieejama, sazinoties ar Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Mārīti Petruševicu – e-pasts: [email protected], tālr.28322033

Ar publiskās apspriešanas protokolu var iepazīties ŠEIT.