Saulkrastu novada dome 2019. gada 27. februārī pieņēma lēmumu Nr. 1033 (sēdes protokols Nr.6/2019§19) „Par detālplānojuma „Dainuvītes” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Zemesgabals „Dainuvītes”, kadastra Nr. 80330010783, atrodas Zvejniekciemā, pie Saulkrastu novada robežas ar Skultes pagasta ciemu Ziemeļblāzma.

Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu teritorijai, kurā izstrādāts detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2).

Publiskajai apspriešanai no 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 30.aprīlim detālplānojuma projekts būs pieejams Saulkrastu novada domes 1.stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Publiskā apspriešana notiks 2019.gada 25.martā plkst.17.30 101.kabinetā, Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Tuvāka informācija pa tālr.67142519.